Vady obsažené v přihlášce pohledávky – postup insolvenčního správce dle § 188 odst. 2 IZ

Postup podle § 188 IZ se uplatní pouze tehdy, jestliže vadný je sám procesní úkon, tj. přihláška pohledávky. Okolnost, že věřitel nepřipojí požadované přílohy, nemůže mít jiný následek, než že uplatněný nárok neprokáže (nesplní povinnost důkazní). Jestliže věřitel nedoplní zákonem požadované přílohy (kopie smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje uvedené v přihlášce pohledávky), čili… Rozbalit »

Vady obsažené v přihlášce pohledávky – postup insolvenčního správce dle § 188 odst. 2 IZ

Postup podle § 188 IZ se uplatní pouze tehdy, jestliže vadný je sám procesní úkon, tj. přihláška pohledávky. Okolnost, že věřitel nepřipojí požadované přílohy, nemůže mít jiný následek, než že uplatněný nárok neprokáže (nesplní povinnost důkazní). Jestliže věřitel nedoplní zákonem požadované přílohy (kopie smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje uvedené v přihlášce pohledávky), čili… Rozbalit »

Změna judikatury pro oddlužení – Ručitel už není považován za podnikatele

(Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 29 NSČR 9/2009, ze dne 23.2.2011) Nejvyšší soud České republiky rozhodl v insolvenční věci dlužníka J. Š., zastoupeného Mgr. V. D., advokátem, se sídlem v B., vedené u Krajského soudu  v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 70 INS 3940/2008, o způsobu řešení dlužníkova úpadku, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze… Rozbalit »

Změna judikatury pro oddlužení – Ručitel už není považován za podnikatele

(Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 29 NSČR 9/2009, ze dne 23.2.2011) Nejvyšší soud České republiky rozhodl v insolvenční věci dlužníka J. Š., zastoupeného Mgr. V. D., advokátem, se sídlem v B., vedené u Krajského soudu  v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 70 INS 3940/2008, o způsobu řešení dlužníkova úpadku, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze… Rozbalit »

Účinky prohlášení konkursu v členském státě EU na zahájené soudní řízení v jiném členském státě

Oprávnění dlužníka a insolvenčního správce se řídí právem státu, ve kterém bylo zahájeno úpadkové řízení. Oproti tomu posouzení účinků úpadkového řízení na probíhající soudní řízení, které se  týká majetku nebo práva náležejícího do majetkové podstaty, v jiném členském státě Evropské unie, se řídí výlučně právem členského státu, ve kterém se probíhající soudní řízení koná. Právo členského státu EU, ve kterém… Rozbalit »

Účinky prohlášení konkursu v členském státě EU na zahájené soudní řízení v jiném členském státě

Oprávnění dlužníka a insolvenčního správce se řídí právem státu, ve kterém bylo zahájeno úpadkové řízení. Oproti tomu posouzení účinků úpadkového řízení na probíhající soudní řízení, které se  týká majetku nebo práva náležejícího do majetkové podstaty, v jiném členském státě Evropské unie, se řídí výlučně právem členského státu, ve kterém se probíhající soudní řízení koná. Právo členského státu EU, ve kterém… Rozbalit »

Náhrada škody v případě následného zproštění obžaloby

Ustanovení § 8 odst. 2, resp. 3, zákona o odpovědnosti státu je nutno interpretovat tak, že obviněnému náleží nárok na náhradu škody, i když nepodal stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání, ledaže by tu opět (v konkrétním případě) byly dány důvody hodné zvláštního zřetele pro nepřiznání náhrady škody.   Pl.ÚS 35/09 ze dne 06.12.2011   Nárok na náhradu… Rozbalit »

Náhrada škody v případě následného zproštění obžaloby

Ustanovení § 8 odst. 2, resp. 3, zákona o odpovědnosti státu je nutno interpretovat tak, že obviněnému náleží nárok na náhradu škody, i když nepodal stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání, ledaže by tu opět (v konkrétním případě) byly dány důvody hodné zvláštního zřetele pro nepřiznání náhrady škody.   Pl.ÚS 35/09 ze dne 06.12.2011   Nárok na náhradu… Rozbalit »

Areál skladu topných olejů v Jablonci nad Nisou jde do opakované dražby

Městský soud v Praze rozhodl o úpadku dlužníka VP Topné oleje, s.r.o. v likvidaci, se sídlem Praha 6, Hošťálkova 504, PSČ 169 00, Identifikační číslo: 250 40 103 (dále jen „dlužník“), na majetek dlužníka prohlásil konkurs a ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Adama Sigmunda, se sídlem Praha 1, Široká 5, PSČ 110 00, identifikační číslo 284 90 738 (dále jen „insolvenční správce“). V insolvenčním rejstříku je věc vedena… Rozbalit »

Areál skladu topných olejů v Jablonci nad Nisou jde do opakované dražby

Městský soud v Praze rozhodl o úpadku dlužníka VP Topné oleje, s.r.o. v likvidaci, se sídlem Praha 6, Hošťálkova 504, PSČ 169 00, Identifikační číslo: 250 40 103 (dále jen „dlužník“), na majetek dlužníka prohlásil konkurs a ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Adama Sigmunda, se sídlem Praha 1, Široká 5, PSČ 110 00, identifikační číslo 284 90 738 (dále jen „insolvenční správce“). V insolvenčním rejstříku je věc vedena… Rozbalit »

Podání prostřednictvím elektronické pošty, resp. veřejné datové sítě

Včasnost podání učiněného elektronickou formou bez zaručeného elektronického podpisu je třeba posuzovat podle okamžiku doručení elektronické zprávy příslušnému soudu, přičemž není rozhodné, kdy se s tímto podáním příslušný pracovník podatelny seznámil a jaké na něm vyznačil datum doručení.   IV.ÚS 2446/11 ze dne 14.11.2011   Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném… Rozbalit »

Podání prostřednictvím elektronické pošty, resp. veřejné datové sítě

Včasnost podání učiněného elektronickou formou bez zaručeného elektronického podpisu je třeba posuzovat podle okamžiku doručení elektronické zprávy příslušnému soudu, přičemž není rozhodné, kdy se s tímto podáním příslušný pracovník podatelny seznámil a jaké na něm vyznačil datum doručení.   IV.ÚS 2446/11 ze dne 14.11.2011   Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném… Rozbalit »

Povolena reorganizace dlužníka LOGURAN a.s.

Městský soud v Praze, jako  insolvenční soud, povolil na základě usnesení schůze věřitelů reorganizaci dlužníka společnosti LOGURAN a.s. (sp. zn. MSPH 78 INS 14526 / 2011), kterou v tomto insolvenčním řízení zastupuje advokátní kancelář Žižlavský a partneři, advokátní kancelář s.r.o.

Povolena reorganizace dlužníka LOGURAN a.s.

Městský soud v Praze, jako  insolvenční soud, povolil na základě usnesení schůze věřitelů reorganizaci dlužníka společnosti LOGURAN a.s. (sp. zn. MSPH 78 INS 14526 / 2011), kterou v tomto insolvenčním řízení zastupuje advokátní kancelář Žižlavský a partneři, advokátní kancelář s.r.o.

Poctivý záměr

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci  ze dne 18.12.2008 sp.zn. KSBR 40 INS 3720/20082 VSOL 181/2008-A-14 Podle ust. § 395 odst. 1 písm. a) IZ je jedním z důvodů pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení důvodný předpoklad, že návrhem dlužník sleduje nepoctivý záměr. V ust. § 395 odst. 3 vymezil zákonodárce dvě situace, kdy lze na existenci dlužníkova nepoctivého… Rozbalit »

Poctivý záměr

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci  ze dne 18.12.2008 sp.zn. KSBR 40 INS 3720/20082 VSOL 181/2008-A-14 Podle ust. § 395 odst. 1 písm. a) IZ je jedním z důvodů pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení důvodný předpoklad, že návrhem dlužník sleduje nepoctivý záměr. V ust. § 395 odst. 3 vymezil zákonodárce dvě situace, kdy lze na existenci dlužníkova nepoctivého… Rozbalit »

Nejvyšší soud ČR k domněnkám platební neschopnosti

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp.zn. KSUL 77 INS 4542/2008, 29 NSČR 17/2009-A ze dne 26.9.2010 ( Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, judikát č. 51/2011) Nevyvrátí-li dlužník v průběhu insolvenčního řízení o insolvenčním návrhu věřitele  některou z domněnek uvedených v § 3 odst. 2 insolvenčního zákona, je tím ve smyslu § 3 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona osvědčena dlužníkova neschopnost platit… Rozbalit »

Nejvyšší soud ČR k domněnkám platební neschopnosti

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp.zn. KSUL 77 INS 4542/2008, 29 NSČR 17/2009-A ze dne 26.9.2010 ( Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, judikát č. 51/2011) Nevyvrátí-li dlužník v průběhu insolvenčního řízení o insolvenčním návrhu věřitele  některou z domněnek uvedených v § 3 odst. 2 insolvenčního zákona, je tím ve smyslu § 3 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona osvědčena dlužníkova neschopnost platit… Rozbalit »

Trestní odpovědnost právnických osob založena

Dne 1.1.2012 nabyl účinnosti zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob. Právnické osoby jsou od tohoto data odpovědné za trestné činy spáchané jejich jménem, v jejich zájmu nebo v rámci jejich činnosti, jedna- li tak a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba, která je oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednat, b) ten, kdo… Rozbalit »

Trestní odpovědnost právnických osob založena

Dne 1.1.2012 nabyl účinnosti zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob. Právnické osoby jsou od tohoto data odpovědné za trestné činy spáchané jejich jménem, v jejich zájmu nebo v rámci jejich činnosti, jedna- li tak a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba, která je oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednat, b) ten, kdo… Rozbalit »

Odškodnění právnické osoby za újmu způsobenou nepřiměřenou délkou řízení

V případě nemajetkové újmy vzniklé v důsledku nesprávného úředního postupu, spočívajícího v porušení práva na rozhodnutí věci v přiměřené lhůtě, je poškozeným ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, fyzická nebo právnická osoba, která byla přímo nesprávným úředním postupem dotčena, tj. osoba, u které jsou vzniklá… Rozbalit »

Odškodnění právnické osoby za újmu způsobenou nepřiměřenou délkou řízení

V případě nemajetkové újmy vzniklé v důsledku nesprávného úředního postupu, spočívajícího v porušení práva na rozhodnutí věci v přiměřené lhůtě, je poškozeným ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, fyzická nebo právnická osoba, která byla přímo nesprávným úředním postupem dotčena, tj. osoba, u které jsou vzniklá… Rozbalit »

Novela zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

Ve vztahu k novele zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, došlo také ke zvýšení poplatků hrazených v rámci insolvenčního řízení. Jedná se zejména o zvýšení poplatků u incidenčních sporů (viz ustannovení § 159 insolvenčního zákona), a to následovně: Za návrh na zahájení řízení v incidenčním sporu, jehož předmětem je peněžité plnění a)   do   částky   20.000   Kč   včetně   – 1.000  Kč; b)   v   částce   vyšší  … Rozbalit »

Novela zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

Ve vztahu k novele zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, došlo také ke zvýšení poplatků hrazených v rámci insolvenčního řízení. Jedná se zejména o zvýšení poplatků u incidenčních sporů (viz ustannovení § 159 insolvenčního zákona), a to následovně: Za návrh na zahájení řízení v incidenčním sporu, jehož předmětem je peněžité plnění a)   do   částky   20.000   Kč   včetně   – 1.000  Kč; b)   v   částce   vyšší  … Rozbalit »

Dražba movitých věcí dlužníka Nemocnice Kutná Hora s.r.o.

Krajský soud v Praze rozhodl o úpadku dlužníka Nemocnice Kutná Hora s.r.o., se sídlem Kutná Hora, Vojtěšská 237, PSČ 284 30, Identifikační číslo: 262 06 889, (dále jen „dlužník“) a ustanovil insolvenčním správcem IS ŽIŽLAVSKÝ v.o.s., se sídlem Praha 1, Široká 5, PSČ 110 00, identifikační číslo 284 90 738 (dále jen „insolvenční správce“). V insolvenčním rejstříku je věc vedena pod sp. zn. KSPH 39… Rozbalit »

Dražba movitých věcí dlužníka Nemocnice Kutná Hora s.r.o.

Krajský soud v Praze rozhodl o úpadku dlužníka Nemocnice Kutná Hora s.r.o., se sídlem Kutná Hora, Vojtěšská 237, PSČ 284 30, Identifikační číslo: 262 06 889, (dále jen „dlužník“) a ustanovil insolvenčním správcem IS ŽIŽLAVSKÝ v.o.s., se sídlem Praha 1, Široká 5, PSČ 110 00, identifikační číslo 284 90 738 (dále jen „insolvenční správce“). V insolvenčním rejstříku je věc vedena pod sp. zn. KSPH 39… Rozbalit »

An auction of movable property belonging to the debtor Hospital Kutná Hora Ltd.

Insovency administrator IS ŽIŽLAVSKÝ v.o.s. is announcing that on 30th of January 2012 from 16.15 PM will take place an auction of movable property belonging to the debtor Hospital Kutná Hora Ltd. with registered seat: Kutná Hora, Vojtěšská 237, postal code: 284 30, identification no.: 262 06 889. The auction will take place at OFFICE HOUSE s.r.o., Ovocný trh 572/11, Prague… Rozbalit »

An auction of movable property belonging to the debtor Hospital Kutná Hora Ltd.

Insovency administrator IS ŽIŽLAVSKÝ v.o.s. is announcing that on 30th of January 2012 from 16.15 PM will take place an auction of movable property belonging to the debtor Hospital Kutná Hora Ltd. with registered seat: Kutná Hora, Vojtěšská 237, postal code: 284 30, identification no.: 262 06 889. The auction will take place at OFFICE HOUSE s.r.o., Ovocný trh 572/11, Prague… Rozbalit »

Záloha na náklady insolvenčního řízení

Usnesení Vrchního soudu  v Olomouci ze dne 30.9.2008 sp.zn. KSBR 40 INS 2487/2008, 2 VSOL 119/2008-A- 16 Potřeba složení zálohy na náklady insolvenčního řízení tak vyvstane zejména v situacích, kdy s ohledem na výši dlužníkových závazků, hodnotu jeho majetku a výši příjmů by v případě rozhodnutí o dlužníkově úpadku byl návrh na povolení oddlužení podle ust. § 395 odst. 1 písm…. Rozbalit »

Záloha na náklady insolvenčního řízení

Usnesení Vrchního soudu  v Olomouci ze dne 30.9.2008 sp.zn. KSBR 40 INS 2487/2008, 2 VSOL 119/2008-A- 16 Potřeba složení zálohy na náklady insolvenčního řízení tak vyvstane zejména v situacích, kdy s ohledem na výši dlužníkových závazků, hodnotu jeho majetku a výši příjmů by v případě rozhodnutí o dlužníkově úpadku byl návrh na povolení oddlužení podle ust. § 395 odst. 1 písm…. Rozbalit »

Novela zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

Ve vztahu k novele zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, došlo také ke zvýšení poplatků hrazených v rámci insolvenčního řízení. Jedná se zejména o zvýšení poplatků u incidenčních sporů (viz ustannovení § 159 insolvenčního zákona), a to následovně: Za návrh na zahájení řízení v incidenčním sporu, jehož předmětem je peněžité plnění a)   do   částky   20.000   Kč   včetně   – 1.000  Kč; b)   v   částce   vyšší  … Rozbalit »

Novela zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

Ve vztahu k novele zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, došlo také ke zvýšení poplatků hrazených v rámci insolvenčního řízení. Jedná se zejména o zvýšení poplatků u incidenčních sporů (viz ustannovení § 159 insolvenčního zákona), a to následovně: Za návrh na zahájení řízení v incidenčním sporu, jehož předmětem je peněžité plnění a)   do   částky   20.000   Kč   včetně   – 1.000  Kč; b)   v   částce   vyšší  … Rozbalit »

Oddlužení a existence závazků z předchozí podnikatelské činnosti dlužníka

(Usnesení Nejvyššího soudu ČR  ze dne 21.4.2009 sp.zn.  KSOS 34 INS 625/2008, 29 NSČR 3/2009) Z odůvodnění: Usnesením ze dne 16. dubna 2008, č. j.-A-19, Krajský soud v Ostravě zjistil úpadek dlužnice (bod I. výroku), ustanovil insolvenčního správce (bod II. výroku), odmítl návrh dlužnice na povolení oddlužení (bod III. výroku), prohlásil konkurs na majetek dlužnice (bod IV.) a určil,… Rozbalit »

Oddlužení a existence závazků z předchozí podnikatelské činnosti dlužníka

(Usnesení Nejvyššího soudu ČR  ze dne 21.4.2009 sp.zn.  KSOS 34 INS 625/2008, 29 NSČR 3/2009) Z odůvodnění: Usnesením ze dne 16. dubna 2008, č. j.-A-19, Krajský soud v Ostravě zjistil úpadek dlužnice (bod I. výroku), ustanovil insolvenčního správce (bod II. výroku), odmítl návrh dlužnice na povolení oddlužení (bod III. výroku), prohlásil konkurs na majetek dlužnice (bod IV.) a určil,… Rozbalit »

Zajištění pohledávky věřitele soudcovským zástavním právem

Na základě soudcovského zástavního práva na nemovitostech, které vzniklo (právní mocí soudního rozhodnutí o jeho zřízení) poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, aniž šlo o případ uvedený v § 41 insolvenčního zákona, nenabývá věřitel právo na uspokojení pohledávky z takového zajištění bez zřetele k tomu, zda návrh na zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech podal před zahájením… Rozbalit »

Zajištění pohledávky věřitele soudcovským zástavním právem

Na základě soudcovského zástavního práva na nemovitostech, které vzniklo (právní mocí soudního rozhodnutí o jeho zřízení) poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, aniž šlo o případ uvedený v § 41 insolvenčního zákona, nenabývá věřitel právo na uspokojení pohledávky z takového zajištění bez zřetele k tomu, zda návrh na zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech podal před zahájením… Rozbalit »

Zvýšení poplatku za návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

Dne 1.1.2012 vstoupil v účinnost zákon číslo 349/2011 Sb., kterým se mění zákon číslo 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných  práv  k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou došlo od 1.1.2012 ke zvýšení poplatku za návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí z dosavadních 500,- Kč… Rozbalit »

Zvýšení poplatku za návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

Dne 1.1.2012 vstoupil v účinnost zákon číslo 349/2011 Sb., kterým se mění zákon číslo 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných  práv  k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou došlo od 1.1.2012 ke zvýšení poplatku za návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí z dosavadních 500,- Kč… Rozbalit »

Obsah rozhodných skutečností v insolvenčním návrhu dlužníka

V insolvenčním návrhu musí být tvrzeny takové okolnosti, z nichž závěr o úpadku dlužníka nebo o hrozícím úpadku dlužníka logicky vzato vyplývá. Pouhé konstatování, že „dlužník je v úpadku“, nebo mu „úpadek hrozí“, případně, že dlužník „je insolventní“, nebo že „je v platební neschopnosti“, anebo že „je předlužen“, není ve smyslu ustanovení § 103 odst. 2 insolvenčního zákona uvedením okolností,… Rozbalit »

Obsah rozhodných skutečností v insolvenčním návrhu dlužníka

V insolvenčním návrhu musí být tvrzeny takové okolnosti, z nichž závěr o úpadku dlužníka nebo o hrozícím úpadku dlužníka logicky vzato vyplývá. Pouhé konstatování, že „dlužník je v úpadku“, nebo mu „úpadek hrozí“, případně, že dlužník „je insolventní“, nebo že „je v platební neschopnosti“, anebo že „je předlužen“, není ve smyslu ustanovení § 103 odst. 2 insolvenčního zákona uvedením okolností,… Rozbalit »