Menu
Zavřít

Média

Více informací
Zpět na media
19.01.2012

Areál skladu topných olejů v Jablonci nad Nisou jde do opakované dražby

Městský soud v Praze rozhodl o úpadku dlužníka VP Topné oleje, s.r.o. v likvidaci, se sídlem Praha 6, Hošťálkova 504, PSČ 169 00, Identifikační číslo: 250 40 103 (dále jen „dlužník“), na majetek dlužníka prohlásil konkurs a ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Adama Sigmunda, se sídlem Praha 1, Široká 5, PSČ 110 00, identifikační číslo 284 90 738 (dále jen „insolvenční správce“). V insolvenčním rejstříku je věc vedena pod sp. zn. MSPH 77 INS 8446/2009. S rozhodnutím o úpadku a prohlášením konkursu jsou spojeny účinky dle zákona, jakož i účinky, uvedené v rozhodnutích insolvenčního soudu.

Insolvenční správce oznamuje, že dne 30. ledna 2012 od 15.00 hod. proběhne pátá – opakovaná dražba areálu dlužníka VP Topné oleje, s.r.o. v likvidaci, se sídlem Praha 6,  Hošťálkova 504, PSČ: 169 00, IČ 250 40 103, tj. nemovitosti sloužící ke skladování a manipulaci s pohonnými hmotami, zejména těžkými a lehkými topnými oleji, včetně potřebných technologií.

Místo dražby: OFFICE HOUSE s.r.o., Ovocný trh 572/11, Praha 1, místnost: Don Giovanni, první patro

Dražebníkemje společnost REAL SPEKTRUM, a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Náměstí republiky 8/656, PSČ 110 00, tel: 533 339 111, mobil: 602 563 615, e-mail: juraj.treger@realspektrum.cz.

Výše nejnižšího podání je stanovena na částku 4.200.000,- Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě tisíc korun českých). Z toho cena nemovitostí: 4.199.000,- Kč, cena movitých věcí: 1.000,- Kč (vč. DPH).

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých včetně příslušenství, součástí a venkovních úprav a věcí movitých, vše blíže specifikováno v dražební vyhlášce. 

Podrobnější informace o připravované dražbě (znalecký posudek, dražební vyhlášku) je rovněž možné získat na dražebním portálu http://www.e-aukce.com/ .

Insolvenční správce rád podá zájemcům o dražbu veškeré doplňující informace a podklady; a to prostřednictvím pověřené osoby: Mgr. Petr Veselý, tel.: +420 224 947 055, e-mail: einsolvence@zizlavsky.cz