Menu
Zavřít

Média

Více informací
Zpět na media
19.04.2012

Upman, s.r.o. – stanovisko insolvenčního správce k nárokům zaměstnanců dlužníka

Krajský soud v Brně (dále jen „insolvenční soud“) rozhodl o ustanovení insolvenčního správce Mgr. Adama Sigmunda (dále jen „insolvenční správce“) ve věci dlužníka Upman, s.r.o., IČO 255 09 594, se sídlem Zlín, třída T. Bati 1970, PSČ 760 02 (dále jen „dlužník“).  V insolvenčním rejstříku je věc vedena pod sp. zn. KSBR 31 INS 2716/2012. S rozhodnutím o úpadku jsou spojeny účinky dle zákona, jakož i účinky, uvedené v rozhodnutí insolvenčního soudu.

Insolvenční správce vydává toto své stanovisko k uplatňování pracovněprávních pohledávek zaměstnanců a bývalých zaměstnanců dlužníka:

Pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců jsou dle ustanovení § 169 odst. 1 insolvenčního zákona pohledávkami postavenými  na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Tyto pohledávky se uplatňují přímo u insolvenčního správce, nikoli u insolvenčního soudu. Zaměstnanci uplatňují u insolvenčního správce jen tu část pohledávek, kterou jim neuhradil úřad práce dle zákona č. 118/200 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Není-li v insolvenčním zákoně stanoveno jinak, pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou se uspokojují v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku. Úhrada pracovněprávních pohledávek dlužníkových zaměstnanců má mimo zákonem stanovených výjimek přednost před úhradou přihlášených pohledávek ostatních věřitelů.

Na pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců se nevztahuje lhůta pro přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí o úpadku. Tyto pohledávky lze uplatnit kdykoli v průběhu insolvenčního řízení. Pro uplatnění nároků zaměstnanců není předepsán žádný formulář. Tyto nároky se zpravidla dokládají pracovní smlouvou, mzdovým výměrem, výplatními páskami apod. Neuplatní-li dlužníkův zaměstnanec pracovněprávní pohledávku v jiné výši, pokládá se jeho pohledávka za uplatněnou ve výši vyplývající z účetnictví dlužníka nebo z evidence vedené podle zvláštního právního předpisu).

Zaměstnanci dlužníka, kteří hodlají uplatnit své pohledávky v insolvenčním řízení, mohou uplatnění tohoto nároku zaslat insolvenčnímu správci na e-mailovou adresu einsolvence@zizlavsky.cz. Zaměstnanec uvede, jakou částku mu případně vyplatil úřad práce a jakou částku a za jaké měsíce mu dlužník dluží.

PV