Menu
Zavřít

Média

Více informací
Zpět na media
04.04.2019

Majitel krachujícího výrobce důlní techniky NOEN Jaroslav Veverka má obstavené nemovitosti

Podělte se na Facebooku
Tweet na Twitteru

 

Společnost Noen čelí insolvenčnímu řízení kvůli dluhům dodvatelům, kterým nezaplatila. Do problémů se dostal i majitel firmy Jaroslav Veverka. Repro: noen.cz

Podnikatel Jaroslav Veverka má po potížích své společnosti NOEN další problém. Soudní exekutor obstavil jeho nemovitosti. Týká se to nejen Veverkova bydliště v Roztokách u Prahy, ale i dalších nemovitostí. Energetický projektant – NOEN – je v insolvenci krátký čas, počátkem března jí obchodní soud povolil reorganizaci. Insolvenční správce má shromáždit všechny pohledávky za NOENem ze zemí Evropské unie s výjimkou Dánska, pokud narazí na nějaké další, které dosud nedoputovaly k soudu. Jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek je nařízeno na počátek června.

Společnost NOEN, vyrábějící důlní techniku, jejímž stoprocentním vlastníkem je podnikatel Jaroslav Veverka, má problémy s dluhy už delší dobu. Firma je předlužená, v platební neschopnosti a hledá způsoby, jak z krize ven. Nově se pak finanční problémy podle zjištění Ekonomického deníku překlopily i na nemovitosti vlastníka NOENu Jaroslava Veverku.

Soudní exekutor Jan Pekárek nejprve Veverkovy nemovitosti v půlce únoru obstavil, o pár dní později vydal příkaz k prodeji majetku. Jaroslav Veverka tak v podstatě přichází o střechu nad hlavou, do exekuce spadl i dům v pražských Roztokách, který spoluvlastní s manželkou Petrou. „Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 061 EX 6/19-22 ze dne 21.02.2019. Právní účinky zápisu ke dni 23.02.2019. Zápis proveden dne 26.02.2019; uloženo na pracovišti Praha-západ,“ oznámil do katastru nemovitostí pověřený soudní exekutor Jan Pekárek. Na nemovitosti přitom vázne od roku 2016 smluvní zástavní právo ve výši 4 milióny dolarů s příslušenstvím pro společnost Downtown Invest s.r.o. ze Zlína.

Exekuční příkaz k prodeji domu manželů Veverkových z katastru nemovitostí. Repro: Ekonomický deník

Exekuční prodej se týká také nemovitostí, jejichž je Veverka spoluvlastníkem, na Křivoklátě, ve Věteřově na Hodonínsku, pražských Horoměřicích, spoluvlastnický podíl má Veverka podle katastru i v pražské Ruzyni. Ekonomický deník se obrátil na generálního ředitele NOENu Jaroslava Veverku mladšího, který za firmu komunikuje, ten ale na otázky týkající se exekučního prodeje nemovitostí otce ale nezareagoval.

Možná přijde i investor

NOEN se dostal do insolvenčního řízení počátkem ledna. Samosoudce pražského obchodního soudu Erik Ambrus pak 7. března a povolil reorganizaci firmy. Přezkumné jednání o přihlášených pohledávkách dlužníků proběhne 6. června na soudu v pražské Slezské ulici. „Svolává se schůze věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání v téže jednací síni,“ napsal ve svím rozhodnutí soudce Erik Ambrus. Insolvenčním správcem jmenoval soudce AS ZIZLAVSKY v.o.s. A znalcem z oboru ekonomika a stavebnictví ustanovil Ambrus společnost EQUITA Consulting s.r.o..

Dlužník NOEN následně soudu navrhl reorganizační plán schválený nadpoloviční většinou zajištěných (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia s celkovou výší pohledávky 39 397 207,- Kč, podíl 81,78 procent na celkové výši zajištěných pohledávek) i nezajištěných věřitelů (s celkovou výší pohledávek 355 972 391,-Kč, podíl 59,92 procent na celkové výši nezajištěných pohledávek). Což NOEN soudu doložil hlasovacími lístky příslušných věřitelů s jejich úředně ověřenými podpisy.

Jako způsob reorganizace pak firma navrhla zachování provozu dlužníkova obchodního závodu při realizaci úsporných opatření spočívajících ve snižování provozních nákladů a stavu zaměstnanců. Restrukturalizaci části pohledávek věřitelů dlužníka spočívající v prominutí dluhu včetně příslušenství. Ale především zajištění financování provozu dlužníkova závodu nebo jeho části investorem až do výše 50 000 000 miliónů korun pro případ, že provoz dlužníkova závodu nebude samofinancovatelný. „Zajištění financování pro účely úhrady zůstatku restrukturalizovaných přihlášených pohledávek nezajištěných věřitelů a přihlášených nepodmíněných pohledávek zajištěných věřitelů. Snížení základního kapitálu dlužníka, zrušení současných akcií a vydání nových akcií, které budou upsány investorem,“ stojí v rozhodnutí soudu.

NOEN dodává elektrárnám i dolům. Státní akciovka ČEZ se vloni se společností Jaroslava Veverky soudila kvůli rekonstrukci elektrárny Prunéřov. Repro: noen.cz

V této souvislosti se spekuluje se o tom, že by NOEN z úpadku mohli zachránit dva investoři, zbrojař Jaroslav Strnad a kontroverzní podnikatel a někdejší svazácký činovník Martin Ulčák. Oba společně ovládají několik strojírenských firem z vítkovické skupiny podnikatele Jana Světlíka a mají apetit na Vítkovice Heavy Machinery samotnou.

K věřitelům se pak čerstvě přihlásila i společnost Downtown Invest ze Zlína, která má pohledávku za domem manželů Veverkových v Roztokách u Prahy. „V insolvenční věci dlužníka NOEN na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 3. 2019, kterým soud vyzval členy prozatímního věřitelského výboru, aby písemně oznámili soudu fyzickou osobou, která bude jejich jménem v prozatímním věřitelském výboru jednat, sděluji, že za insolvenčního věřitele, společnost Downtown Invest s.r.o., bude v prozatímním věřitelském výboru jednat Štěpán Poláš,“ oznámil právník Downtown Invest Jan Drozd.

Dluhy za dodávku i montáž

Významný dodavatel státních akciovek ČEZ, jím vlastěných Severočeských dolů, ČEPS, a velkých privátních společností – Sokolovská uhelná, Vršanská uhelná společnost, Škoda Praha Invest, Vítkovice a.s. – NOEN, se dostal do velmi nepříjemné situace na sklonku roku. Ostravská společnost s ručením omezeným Ferrmon podala 4. ledna na Městský soud v Praze návrh na jeho insolvenci a na konkurz kvůli dluhům souvisejícím s kontraktem v elektrárně Dalkia Třebovice v Ostravě. Šlo výstavbu a montáž chladící věže.

Podle podkladů zaslaných k pražskému městskému soudu má NOEN dlužit Ferrmonu 4 milióny 979 tisíc korun. Na díle měly být dle dokumentů k insolvenčnímu řízení vady, které Ferrmona dle svého tvrzení odstranila. „Vady díla byly odstraněny. Dlužník věřitelem řádně vyúčtované sjednané částky představující cenu díla ve sjednaném termínu splatnosti neuhradil… …Celkem tedy věřitel ke dni uzavření uznání dluhu a dohody o splátkách evidoval za dlužníkem pohledávku ve výši 5.392.668,08 Kč, přičemž z této částky představovala jistina 4.979.920,- Kč a úroky z prodlení počítané v návaznosti na dlužníkem provedené platby 412.748,08 Kč,“ stojí v insolvenčním návrhu na NOEN.

Dle dohody o uznání dluhu a dohody o splátkách měla být první splátka ve výši 500 tisíc korun uhrazena nejpozději k pátému listopadu uplynulého roku. Současně bylo prostřednictvím uznání dluhu a dohody o splátkách mezi dlužníkem a věřitelem sjednáno, že v případě prodlení dlužníka s úhradou kterékoliv ze splátek se dnem následujícím po marném uplynutí lhůty pro uhrazení dané splátky stává celý neuhrazený uznaný dluh splatným, jak se lze dočíst v insolvenčním rejstříku.

„Dlužník uhradil částku ve výši 500.000,- Kč až ke dni 8. 11. 2018. Celý uznaný dluh se proto stal splatným ke dni 6. 11. 2018 a jako takový byl následně ponížen o částku ve výši 500.000,- Kč. Tato částka byla započtena v souladu se zavedenou praxí stran a ve spojení s ust. § 556 odst. 2 občanského zákoníku na jistinu,“ stojí v návrhu na insolvenci NOENu.

Už dluží rok, pořád slibují… …Uhradili nám jenom část a o zbytku jsme uzavřeli dohodu o uznání dluhu a splátkovém kalendáři. Tu nedodrželi,“ tvrdí ředitel společnosti Ferrmon Milan Kurek. Repro: ferrmon.cz

V insolvenčním dokumentu Ferrmonu jsou zmíněni ještě další dva věřitelé – pražská společnost K&L servis a Potrubí Seidler z Klimkovic. „K&L SERVIS eviduje z titulu neuhrazené části ceny dodávky a montáže vzduchotechniky za dlužníkem pohledávku ve výši jistiny 100.000,- Kč, kdy celá cena dodávky a montáže vzduchotechniky měla být uhrazena k 6. 10. 2017,“ lze se dále dočíst v návrhu na insolvenci NOENu. Společnost Potrubí Seidler pak má za NOENem evidovat pohledávku splatnou kloňskému 3. březnu 2018. Výše neuhrazeného dluhu činí milión a 970 tisíc korun. „A dále pohledávku splatnou ke dni 17. 5. 2018, kdy výše dluhu činí 3.450.000,- Kč,“ je napsáno v návrhu pro pražský Městský soud.

„Věřitel má za to, že dlužník je v úpadku, pročež navrhuje, aby nadepsaný insolvenční soud usnesením rozhodl o tom, že se zjišťuje úpadek dlužníka NOEN. Na majetek dlužníka NOEN se prohlašuje konkurs,“ stojí v dokumentu podepsaném advokátem Milanem Vašíčkem z kanceláře VFH Vašíček a partneři.

Případ začala řešit soudní asistentka Michala Kožená. Ta vyzvala NOEN, aby se k insolvenčnímu návrhu vyjádřil. „V insolvenčním řízení zahájeném dne 8. ledna 2019 se věřitel insolvenčním návrhem domáhal, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka. Soud dal dlužníku dle insolvenčního zákona možnost, aby se před rozhodnutím o úpadku k insolvenčnímu návrhu vyjádřil… …Nevyjádří-li se dlužník ve stanovené lhůtě, bude soud předpokládat, že návrhu neodporuje,“ zaznamenala Michala Kožená do spisu 16. ledna.

NOEN před časem zákonnou možnost vyjádření k insolvenčnímu návrhu nevyužil a požádal o prodloužení lhůty. „Právní zástupce dlužníka soudu sděluje, že se intenzivně seznamuje s problematikou insolvenčního řízení a z tohoto důvodu si insolvenční soud dovoluje zdvořile požádat o prodloužení lhůty ještě o 14 dnů, k předložení řádného procesního stanoviska,“ napsal za NOEN 4. února jeho právní zástupce Jan Malý.

K insolvenčnímu řízení vůči NOENu se připojili ještě další tři věřitelé – společnosti Výškové stavební práce z Chomutova, Giga z Liberce a Tespo engineering z Brna. Soudní asistentka Michala Kožená návrh firmy Výškové stavební práce nakonec vyřadila, společnost, která se k řízení připojila, se totiž z něj po pár dnech sama stáhla. „Insolvenční navrhovatel se podáním doručeným zdejšímu soudu dne 15. prosince 2016 domáhal, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka. Podáním doručeným zdejšímu soudu dne 22. ledna 2019 domáhal, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka společně s přihláškou pohledávky ve výši 1 433 850,- Kč. Podáním doručeným zdejšímu soudu dne 23. ledna 2019 vzal navrhovatel svůj návrh na zahájení insolvenčního řízení zcela zpět,“ napsala soudní asistentka Michala Kožená.

Údaje o hospodaření nedáme

Ekonomický deník proto oslovil jak dlužníka, společnost NOEN, tak i insolvenčního navrhovatele – firmu Ferrmon. Ředitel ostravského Ferrmonu Milan Kurek insolvenční návrh i důvody k němu potvrdil. „Už dluží rok, pořád slibují. My jsme pro ně vyráběli jedno silo a jednu chladící věž pro Dalkii v Třebovicích. NOEN, co vím, tak od investora Dalkie dostal za práci, kterou jsme provedli, zaplaceno. Ale uhradili nám jenom část a o zbytku jsme uzavřeli dohodu o uznání dluhu a splátkovém kalendáři. Tu nedodrželi,“ řekl Ekonomickému deníku Kurek.

V říjnu dal proto Ferrmon podle Kurka NOEN ještě jednu šanci, když spolu uzavřeli druhou dohodu. „Opět ji nedodrželi, zaplatili jen splátku 500 tisíc a přestali komunikovat, tak nám nic jiného nezbylo, než na ně podat insolvenční návrh. Jeden z věřitelů také dělal na Třebovicích, k druhému jsem se dostal náhodou. Ale věřitelů je mnohem více. Co se dozvídám, kde všude dluží, můj úsudek je třeba, že nemůžu vlastnit hokejový klub, nejprve bych měl uspokojit věřitele a ne takhle rozhazovat peníze. Jejich sliby, že mají uzavřený kontrakt se Severočeskými doly za jeden a půl miliardy, a že po podpisu nám to hned automaticky doplatí, taky neplatily. Popravdě řečeno, udělal jsem chybu, že jsem je neposlal do insolvence hned a dal jsem na slova pana Veverky, že to nebude problém,“narazil na vlastnictví hokejového klubu z Chomutova NOENem a na vlastníka NOENu Jaroslava Veverku Milan Kurek.

„Jedná se o insolvenční návrh věřitele… …V tuto chvíli si dovolím to nekomentovat, neboť veškeré kroky připravujeme spolu s naším právním zástupcem Janem Malým,“ zareagoval při prvním oslovení Ekonomickým deníkem před časem generální ředitel NOENu Jaroslav Veverka mladší na otázky ohledně insolvenčního návrhu a postupu vůči němu. Nerad by prý podle svých slov spekuloval o tom, zda jde o běžnou obchodní při či konkurenční boj. Ekonomický deník proto v této souvislosti požádal o hospodářské výsledky společnosti za poslední dobu. „Neposkytneme. Obchodní tajemství,“ uzavřel předchozí komunikaci s Ekonomickým deníkem Veverka. Podruhé už nezaregoval.

Podle svých webových stránek akciová společnost NOEN zaměstnává tým více než 100 odborných pracovníků, špičkových projektantů a konstruktérů s dlouholetou praxí, kteří veškeré projekční a konstrukční práce provádějí na nejmodernější výpočetní technice. „Hlavní činností společnosti je v současné době projektování a inženýring strojů a zařízení pro povrchové dobývání i skladování nerostů. Jedná se o studie a projekty nových kolesových rýpadel, rekonstrukce a modernizace pásových dopravníků a strojů pro skládkové hospodářství. Dále pak o vytváření projektové dokumentace včetně výpočtů, dílenských výkresů dílčích uzlů strojů z uvedeného oboru i kompletních strojů,“ lze se dočíst na webu. Majitel NOENu Jaroslav Veverka se vyjma hokeje angažoval i v Nadačním fondu nezávislé žurnalistiky.

Návrhu na insolvenční řízení NOEN čelil už vloni v listopadu, kdy řízení iniciovala společnost Credit One. Navrhovatel pak po dohodě s dlužníkem vzal svůj návrh zpět.

Jan Hrbáček