Menu
Zavřít

Média

Více informací
Zpět na media
21.04.2020

COVID moratorium – záchranný kruh pro ohrožené podnikatele

 

Vláda předložila v rámci stavu legislativní nouze vyvolaného aktuální pandemií COVID-19 celou řadu mimořádných legislativních opatření. Součástí legislativního balíčku je i tzv. lex COVID JUSTICE[1]. Záměrem tohoto zákona je zmírnit dopady pandemie na účastníky soudních řízení, se zvláštním zaměřením na oblast exekucí a insolvencí. Zákon prošel oběma komorami parlamentu[2] a nyní čeká na podpis hlavy státu s tím, že jeho účinnost se předpokládá ještě během dubna. Vydáváme se mimochodem podobnou cestou, jako již dříve Německo, jehož jsme věrným hospodářským satelitem[3].

ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář, s.r.o. jako přední český specialista na insolvenční řízení, řeší v těchto dnech množící se dotazy podnikatelů na možnosti řešení současné obtížené situace. Jedním z nových nástrojů, které budou k dispozici, je i mimořádné (COVID) moratorium. Z tohoto důvodu jsem připravil jeho stručné přiblížení. Smyslem COVID moratoria je ochránit provozuschopné podniky, které se pouze v důsledku dočasného výpadku způsobeného mimořádnými opatřeními dostaly do přechodných platebních potíží. COVID moratorium figuruje v kontextu dalších opatření, kterými dochází např. k dočasné suspendaci povinnosti dlužníků podat na sebe vlastní insolvenční návrh, jakož i k omezení věřitelských insolvenčních návrhů.

Jak může COVID moratorium konkrétně pomoci podnikům v tísni?

Jedná se o kombinaci zejména následujících prvků, jimiž může nově podnikatel odvrátit hlavní COVID rizika a získat čas na svoji postupnou konsolidaci a zejména obnovu pozitivního cash flow:

  • omezení realizace zajištění (prodej zástavy)
  • omezení zahájení exekuce (odvrácení zákazu nakládání s majetkem)
  • využití započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele
  • upřednostnění závazků bezprostředně souvisejících se zachováním provozu podniku
  • ochrana před ukončením smluv na dodávky energií, surovin, zboží a služeb

To vše při absenci jinak povinného souhlasu nadpoloviční většiny věřitelů, která nemůže dokonce ani navrhnout zrušení COVID moratoria soudem (na rozdíl od moratoria standardního). To vše bez nutnosti zahájení insolvenčního řízení s jeho omezujícími účinky a negativním reputačním vlivem. A konečně to vše i při zachování možnosti čerpat od státu, EU či jiných subjektů pomoc určenou podnikatelům ke zmírnění následků krizové situace vyvolané virem SARS CoV-2.

Komu a kdy bude COVID moratorium sloužit?

Podnikatel, který nebyl k 12. 3. 2020 v úpadku, bude moci až do 31. 8. 2020 podat u insolvenčního soudu návrh na COVID moratorium, aniž by musel zahajovat insolvenční řízení. Skutečnost, že podnikatel nebyl v úpadku ještě před začátkem současné krize, nebude soud podrobovat při rozhodování o návrhu složitému dokazování, neboť splnění této podmínky je odkázáno na dlužníkovo prohlášení, splňující potřebné zákonné požadavky. Poskytnutí nepravdivého prohlášení je ovšem sankcionováno jednak možností COVID moratorium zrušit a dále dalšími zákonnými sankcemi.

COVID moratorium vychází ze základního konceptu standardního moratoria, avšak s určitými významnými odchylkami. Standardní zůstává zejména povinnost soudu rozhodnout o návrhu do konce následujícího pracovního dne, nepřípustnost odvolání proti vyhovění návrhu, trvání moratoria v délce až 3 měsíce, nemožnosti rozhodnutí o úpadku po dobu trvání moratoria (ochrana před věřiteli), možnost ustanovení předběžného insolvenčního správce, pravidla pro zánik moratoria (částečně), nezveřejňování informaci v insolvenčním rejstříku apod. Některá standardní pravidla pro moratorium jsou naopak suspendována, v souladu se zamýšlenou mimořádnou povahou COVID moratoria. Asi nejzásadnější je absence povinného souhlasu nadpoloviční většiny věřitelů, což byl zdaleka nejčastější důvod malého využívání standardního institutu moratoria v České republice. Dlužník obvykle nedosáhl tohoto souhlasu (nutného v podobě písemné, včetně ověřeného podpisu věřitele), neboť věřitelé buď nechtěli tímto způsobem přijít o své možnosti zakročit proti dlužníkovi, nebo jim neznámému institutu nedůvěřovali už proto, že s tímto nápadem přišel dlužník, či prostě nebyli ochotni dělat cokoliv, co nebyli povinni udělat. Souhlas většiny věřitelů je nutný toliko k prodloužení COVID moratoria o další 3 měsíce. Další významná odchylka spočívá v odstranění zákazu započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele, který je jinak pro standardní moratorium pravidlem.

Další beneficium COVID moratoria spočívá ve variaci standardního moratorního pravidla o možnosti hradit závazky bezprostředně související se zachováním provozu podniku, aniž by se dlužník dopouštěl zvýhodňování ostatních věřitelů. Právě toto je nejčastější obavou dlužníků v obtížené finanční situaci, která je jinak vede k zahájení insolvenčního řízení, které ovšem může bez vynaložení značného úsilí znamenat konec jejich podnikání. COVID moratorium používá i další prostředek „ochrany před věřiteli“. Věřitelé ze smluv na dodávky energií a surovin, jakož i z dalších smluv o dodávkách zboží a služeb nejsou oprávnění tyto smlouvy ukončit při prodlení dlužníka s hrazením předmoratorních dluhů (jako u standardního moratoria). Tito věřitelé ovšem dokonce během COVID moratoria nejsou oprávněni odepřít plnění nebo pokračování takových smluv ani na základě jiného důvodu, ledaže jde o odepření nového čerpání úvěru či jiného peněžního plnění v důsledku případu porušení podmínky pro jeho poskytnutí, který nastal již před vyhlášením mimořádného moratoria. To už je koncept na naše poměry odvážný.

Významným protikrizovým stimulem může být i stanovení privilegované pozice pro pohledávky z financování v rámci COVID moratoria a pohledávky z provozní podpory, které budou v případném pozdějším insolvenčním řízení (toto zajisté nelze vyloučit) požívat zákonem daného lepšího postavení proti jiným přihlašovaným pohledávkám.

Na co je potřeba si při COVID moratoriu dávat pozor?

Ani v COVID moratoriu (sic!) nenastává anarchie a dlužník je povinen se zdržet podstatných změn ve skladbě, využití či určení svého majetku, či nikoli zanedbatelného zmenšení svého majetku. Z tohoto důvodu může být zejména prodej významnější části majetku v průběhu COVID moratoria rizikový. K jistotě ohledně legálnosti určitých majetkových transakcí tak nepostačí běžná (mimo insolvenční) podnikatelská zkušenost, ale bude zapotřebí hlubší znalosti pravidel insolvenčního řízení a provozu podniku v insolvenci, na která COVID moratorium odkazuje.

Pro COVID moratorium dále platí pravidla o odpovědnosti dlužníka, jakož i ručení jeho statutárních orgánů za škodu, nebo jinou újmu, vzniklou věřitelům porušením zákonných povinností dlužníka v době trvání COVID moratoria. Liberační důvod po vyvinění se z této odpovědnosti je poměrně přísný; a to prokázání vynaložení veškerého spravedlivě požadovatelného úsilí. Je zřejmé, že i pro tento nový a dočasný institut budou využitelné dosavadní judikatorní závěry a poznatky insolvenční praxe z oblasti povinností osob s dispozičními oprávněními v průběhu insolvenčního řízení. Odpovědnost dlužníka a jeho statutárních orgánů je dále rozšířená i na správnost údajů uváděných v návrhu na COVID moratorium, takže ani k tomuto zdánlivě jednoduchému a nenáročnému formálnímu podání nebude záhodno přistupovat lehkovážně a bez potřebných znalostí.

RESUMÉ pro podnikatele postižené COVID-19

COVID moratorium se může stát záchranným kruhem pro podnikatele postižené současnou krizí a startující ekonomickou depresí. Pomůže jim získat tolik potřebný čas na nové nadechnutí a oživení jejich podnikání. Za jeho pomoci budou moci odvrátit prodej svého majetku, který poskytli do zástavy, jakož i odvrátit exekuci. Budou si moci uvolnit ruce pro placení závazků bezprostředně souvisejících se zachováním provozu svého podniku bez rizika zvýhodnění věřitele. Budou moci zabránit ukončení životně důležitých smluv o dodávkách energií, surovin, zboží a služeb. Budou si moci snadněji zajistit přístup ke krizovému financování. COVID moratorium však podnikatelům přinese i nová odpovědnostní rizika za porušení povinností během jeho trvání. Jak dlužník, tak jeho statutární orgány mohou svým neopatrným jednáním založit svoji majetkovou odpovědnost vůči věřitelům. Zde však budou použitelné dosavadní zkušenosti insolvenčních expertů, neboť i pro odpovědnost v COVID moratoriu budou platit současná pravidla nakládání s majetkem a informacemi v insolvenčním řízení.

Adam Sigmund,
advokát, insolvenční správce

ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o.

Široká 36/5
110 00 Praha 1

Tel.:    +420 224 947 055
e-mail:    ak@zizlavsky.cz


[1] Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu

[2] Vládní předloha byla 8.4.2020 schválena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky (v rámci dvoudenních nočních jednání, obohacených o celou řadu poslaneckých pozměňovacích návrhů). Následně došlo 17.4. i ke schválení Senátem Parlamentu České republiky

[3] Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz