Menu
Zavřít

Média

Více informací
Zpět na media
07.09.2023

Advokátní deník: Michal Žižlavský: Nový zákon preventivní restrukturalizaci chrání poradce

Prezident již podepsal zákon o preventivní restrukturalizaci. Ten přináší nový způsob, jak mohou podnikatelé, konkrétně obchodní společnosti a družstva, která mají finanční potíže, restrukturalizovat své dluhy. Je to řešení, které chrání manažery a vlastníky podniků před žalobami na osobní majetek, pokud dodrží všechny předepsané postupy.

Nový zákon ovšem chrání také věřitele. Ti z nich, kteří podporují v dobré víře restrukturalizaci, mají dokonce právo na přednostní uspokojení svých pohledávek. Platí to, i když se nakonec restrukturalizace nevydaří, a podnik skončí v insolvenci. Zvláštní ochranu přitom mají banky a obchodní partneři, kteří podnikateli dodávají plnění anebo poskytují služby, nezbytné pro provoz jeho obchodního závodu – § 27 odst. 3 písm. d) zák. o preventivní restrukturalizaci. To jsou dodavatelé zboží, služeb, energií, ale i specializovaní ekonomičtí a právní poradci.

Odborníci na restrukturalizaci a insolvenci 

Preventivní restrukturalizace má ekonomickou podstatu. Restrukturalizační řízení je ovšem současně právní proces. Má řadu podmínek, pojistek a propadných lhůt.

Pokud má být preventivní restrukturalizace úspěšná, neobejde se, podobně jako soudní reorganizace, bez pomoci specializovaných právních a ekonomických poradců z oboru restrukturalizace a insolvence. Proto mají platby, které podnikatel vynakládá na jejich služby, zvláštní ochranu. Má to ovšem dvě podmínky:

1. Musí jít o přiměřená plnění, což zahrnuje i cenu, obvyklou pro specializované služby v oboru restrukturalizace a insolvence.

2. Musí jít o služby, které úzce souvisejí s preventivní restrukturalizací anebo se týkají přípravy, sestavení, přijímání nebo potvrzování restrukturalizačního plánu (§ 27 odst. 1 a 2 zák. o prev. restrukturalizaci). Zvláštní ochranu přitom mají jak platby vynaložené na poradenství, tak náklady právního zastoupení.

Procesní zástupci 

Podnikatel může udělit plnou moc pro řízení před restrukturalizačním soudem jen jednomu zástupci, a to fyzické osobě (§ 24 odst. 1 o. s. ř.). Pro úspěch restrukturalizace jsou důležité jeho zkušenosti a soudní praxe.

Standardně bude zástupcem pro restrukturalizační řízení advokát, kterému lze udělit procesní plnou moc pro celé řízení (§ 25 odst. 1 o. s. ř.). Procesní zastoupení nenahrazuje práci týmu podnikatele, ale navazuje na ni.

Právní zástupce zajišťuje zejména včasné uplatnění a kontinuitu všech procesních úkonů vůči soudu. Procesní plná moc přitom pokrývá celé řízení od zahájení preventivní restrukturalizace, přes všeobecné nebo individuální moratorium, předběžný přezkum spornosti pohledávek až po potvrzení restrukturalizačního plánu soudem.

Odborníci pro core byznys 

Podobnou ochranu jako specializovaní odborní poradci a právní zástupci podnikatele mají členové týmu, který podnikatel nezbytně potřebuje pro udržení svého core byznysu. Kromě klíčových zaměstnanců půjde také o dlouhodobé ekonomické, právní a jiné poradce.

V úvahu přicházejí především podnikoví právníci a také dlouhodobí externí advokáti, kteří například vedou soudní spory. Prostě všichni ti, kdo zabezpečují provoz závodu podnikatele v rámci obvyklého hospodaření (§ 27 odst. 3 písm. c) a d)  zák. o prev. restrukturalizaci).

Důvodem ochrany těchto odborníků je to, že bez nich a bez jejich – často velmi specifické – odbornosti, zpravidla není možné udržet provoz závodu podnikatele. A podnikatel svůj závod provozovat musí, protože je to základní podmínka preventivní restrukturalizace (§ 4 odst. 1  zák. o prev. restrukturalizaci).

Způsob ochrany 

Nový zákon chrání vyjmenované osoby více způsoby. Především jde o ochranu pro případ, že se restrukturalizace nezdaří a podnikatel skončí v insolvenčním řízení. Pro takový případ zákon poskytuje uvedeným osobám:

a) ochranu proti odpůrčím žalobám insolvenčního správce, a

b) přednostní pořadí jejich pohledávek v insolvenčním řízení.

Ochrana proti odpůrčím žalobám 

Insolvenční správce má v případě úpadku podnikatele aktivní legitimaci k tomu, aby zpochybnil odpůrčími žalobami smlouvy, platby a jiná plnění z doby před zahájením insolvenčního řízení. Může přitom jít až 5 let zpátky do minulosti a domáhat se vrácení plnění, která vyhodnotí jako neekvivalentní, poškozující anebo úmyslně zkracující (§ 240 a násl. insol. zák.).

Chráněné osoby se ale nemusejí těchto žalob obávat, pokud dodrží v průběhu preventivní restrukturalizace všechna pravidla hry.

Přednostní pořadí pohledávek 

Podobný okruh osob, které zákon chrání proti odpůrčím žalobám, chrání navíc ještě tím, že jim přiznává přednostní právo na uspokojení pohledávek v insolvenčním řízení. Staví totiž jejich pohledávky na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Rozlišuje přitom dvě úrovně ochrany.

Pohledávky věřitelů z prozatímního nebo nového financování podle zákona o preventivní restrukturalizaci mají toto přednostní pořadí vždy. Stačí, že vznikly podle zákona o preventivní restrukturalizaci (§ 169 odst. 2 písm. a) a b) insol. zák.). Je to logické, neboť se předpokládá, že podnikatel bude splácet přijaté úvěry ještě po skončení preventivní restrukturalizace.

Pohledávky členů restrukturalizačního týmu podnikatele a jeho klíčových obchodních partnerů mají oproti tomu přednostní pořadí jen když vznikly pod ochranou všeobecného nebo individuálního moratoria (§ 169 odst. 2 písm. c) insol. zák.). Pokud vznikly mimo tuto ochranu, pak v insolvenčním řízení nemají přednostní pořadí.

Z toho plyne jeden důležitý závěr. Dodavatelé zboží, služeb, energií, ale i specializovaní ekonomičtí a právní poradci, by měli trvat na tom, aby podnikatel řádně a včas hradil jejich pohledávky již v průběhu preventivní restrukturalizace. Je to ostatně jeho povinnost.

Zdroj: Advokátní deník, 7. 9. 2023