Náležitosti vyrozumění o soupisu majetkové podstaty a počátek běhu lhůty k podání vylučovací žaloby

Požadavku na řádné poučení dostojí pouze takové vyrozumění insolvenčního správce, které obsahuje kromě specifikace majetku pojatého do soupisu a označení insolvenční věci i poučení o možnosti podat vylučovací žalobu a o délce a počátku běhu lhůty k jejímu podání, uvedení osoby, vůči níž má vylučovací žaloba směřovat, označení soudu, u něhož má být podána, a konečně i poučení o následcích zmeškání lhůty k podání vylučovací žaloby. Chybí-li… Rozbalit »

Náležitosti vyrozumění o soupisu majetkové podstaty a počátek běhu lhůty k podání vylučovací žaloby

Požadavku na řádné poučení dostojí pouze takové vyrozumění insolvenčního správce, které obsahuje kromě specifikace majetku pojatého do soupisu a označení insolvenční věci i poučení o možnosti podat vylučovací žalobu a o délce a počátku běhu lhůty k jejímu podání, uvedení osoby, vůči níž má vylučovací žaloba směřovat, označení soudu, u něhož má být podána, a konečně i poučení o následcích zmeškání lhůty k podání vylučovací žaloby. Chybí-li… Rozbalit »

Včasnost přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka

Přihlásí-li věřitel pohledávku vůči dlužníku u jiného než insolvenčního soudu, je pohledávka přihlášena včas do insolvenčního řízení pouze tehdy, jestliže jiný než insolvenční soud odevzdá přihlášku nejpozději posledního dne lhůty určené k přihlášení pohledávek v rozhodnutí o úpadku orgánu, který má povinnost ji doručit insolvenčnímu soudu. (Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 29 NSČR 3/2012, ze dne 29.2.2012) Nejvyšší… Rozbalit »

Včasnost přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka

Přihlásí-li věřitel pohledávku vůči dlužníku u jiného než insolvenčního soudu, je pohledávka přihlášena včas do insolvenčního řízení pouze tehdy, jestliže jiný než insolvenční soud odevzdá přihlášku nejpozději posledního dne lhůty určené k přihlášení pohledávek v rozhodnutí o úpadku orgánu, který má povinnost ji doručit insolvenčnímu soudu. (Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 29 NSČR 3/2012, ze dne 29.2.2012) Nejvyšší… Rozbalit »