Navigation
Close

Média

More information
Back to media
22.12.2011

Poplatek za dovolání u odmítnuté přihlášky pohledávky po 2.9.2011

Poplatek za dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení insolvenčního soudu o odmítnutí přihlášky pohledávky činí 2000 Kč (položka 23 odst. 2 Sazebníku poplatků). U dovolání podaného v době od 2. 9. 2011 se poplatek za dovolání vybere i tehdy, směřuje-li dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu jen procesní povahy.

(Usnesení Nejvyššího soudu  ze dne 3. 10. 2011, sp. zn. 29 NSČR 53/2011)

Usnesením ze dne 7. 7. 2011 odmítl   K r a j s k ý   s o u d   v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci (dále jen „insolvenční soud“) přihlášku pohledávky věřitele č. 14) T. K., s. r. o., (bod I. výroku) a určil, že právní mocí tohoto usnesení účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

K odvolání věřitele č. 14)  V r c h n í   s o u d   v Praze usnesením ze dne 22. 8. 2011 potvrdil usnesení insolvenčního soudu.

Věřitel č. 14) napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním datovaným 8. 9. 2011 a podaným u insolvenčního soudu osobně dne 12. 9. 2011.

Při podání dovolání dovolatel neuhradil soudní poplatek z dovolání a insolvenční soud předložil věc Nejvyššímu soudu s názorem, že dovolání není zpoplatněno.

N e j v y š š í   s o u d   vyzval dovolatele k zaplacení soudního poplatku z dovolání.

 

Z   o d ů v o d n ě n í :

Podle ustanovení § 9 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví (odstavec 1).  Zjistí-li odvolací soud poté, co mu byla věc předložena k rozhodnutí o odvolání, že nebyl zaplacen poplatek splatný podáním odvolání, vyzve poplatníka, aby ve lhůtě, kterou mu určí, zaplatil poplatek soudu, který rozhodl o věci v prvním stupni. Po doručení výzvy vrátí věc tomuto soudu s pokynem, aby ji znovu předložil po zaplacení poplatku. Soud, jemuž byla věc vrácena, je výzvou odvolacího soudu vázán a po marném uplynutí v ní určené lhůty řízení zastaví. Obdobně se postupuje při řízení před dovolacím soudem (odstavec 2).

Zákonem č. 218/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, byl zákon o soudních poplatcích s účinností od 1. 9. 2011 zásadním způsobem změněn i potud, že insolvenční řízení již není ve výčtu těch, jež jsou (podle § 11 odst. 1 zákona o soudních poplatcích) od poplatku osvobozena ze zákona. Dotčenou novelou byl zákon o soudních poplatcích změněn i potud, že položka 23 Sazebníku poplatků (přílohy k zákonu o soudních poplatcích), která upravuje sazby poplatků za dovolací řízení, již nezbavuje (na rozdíl od poplatku za odvolání – srov. položku 22 odst. 13 Sazebníku poplatků) poplatníka (dovolatele) povinnosti k úhradě poplatku za  dovolání  proti  rozhodnutí odvolacího soudu jen  procesní povahy (srov. pro dobu do 31. 8. 2011 poznámku č. 6 k položce 18 Sazebníku poplatků).

Podle článku II bodu 1. části první zákona č. 218/2011 Sb. za řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se vybírají poplatky podle dosavadních právních předpisů, i když se stanou splatnými po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Poplatky za odvolání, dovolání nebo kasační stížnost podávané po dni nabytí účinnosti tohoto zákona se vybírají podle zákona č. 549/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Zákon č. 218/2011 Sb. nabyl účinnosti (jak zmíněno výše) 1. 9. 2011 a dovoláním podaným „po dni“ 1. 9. 2011 je dovolání podané nejdříve 2. 9. 2011. Vzhledem k tomu, že dovolání v této věci bylo podáno 12. 9. 2011, vybírá se za ně soudní poplatek již podle zákona o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 218/2011 Sb.

Poplatek za dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení insolvenčního soudu o odmítnutí přihlášky pohledávky, tedy v (souladu s položkou 23 odst. 2 Sazebníku poplatků) činí 2000 Kč.

Nejvyšší soud proto dovolatele vyzval k jeho úhradě ve stanovené lhůtě s poučením o následcích případné nečinnosti.

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Další informace V pořádku