Menu
Zavřít

Média

Více informací
Zpět na media
16.04.2015

Finance.cz: Michal Žižlavský: Zajištění dlužného výživného v insolvenčním řízení

Zajištění dlužného výživného v insolvenčním řízení Insolvence a dlužné výživné bude tématem dnešního rozhovoru. Jakým postupem zajistit dlužné výživné v rámci insolvenčního řízení poradí JUDr. Michal Žižlavský, předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců. Dnes,  Finance.cz, Zbyněk Drobiš   Pohledávka z titulu dlužného výživného má v insolvenčním řízení dlužníka přednostní postavení, vysvětluje úvodem JUDr. Michal Žižlavský. Praktické rady jak uplatnit pohledávku dlužného výživného v insolvenčním řízení se dozvíte dále v rozhovoru. Vážený pane doktore, jste předsedou Rady expertů Asociace insolvenčních správců. Mohl byste čtenářům představit tuto asociaci? Asociace insolvenčních správců (ASIS) představuje nejvýznamnější organizaci zastupující insolvenční správce. Jedná se o dobrovolnou, profesní a nezávislou organizaci. Členy ASIS nejsou všichni insolvenční správci, ale jen ti, kteří na sebe kladou přísnější požadavky, než jaké vyžaduje zákon. Proto naši členové například centrálně zveřejňují veškeré realizované prodeje majetku dlužníků. Disponujeme řadou praktických poznatků ze stovek oddlužení, konkursů a reorganizací, které řešily české soudy. Usilujeme o transparentní průběh a zvyšování ekonomické úrovně insolvenčních řízení v České republice. Množství rodičů trpí problémy s neplacením výživného na jejich nezletilé děti, ačkoliv bylo výživné řádně stanoveno soudem. Nabízí insolvenční řízení nějakou možnost ochrany těchto rodičů? Pohledávka z titulu dlužného výživného má v insolvenčním řízení dlužníka přednostní postavení. Jde o pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Tyto pohledávky se uspokojují v plné výši kdykoliv po rozhodnutí o úpadku, samozřejmě za předpokladu, že na ně jsou v majetkové podstatě dlužníka prostředky. Jak má rodič postupovat k zajištění dlužného výživného v případě, že druhý rodič je v insolvenci? Pohledávky z titulu dlužného výživného se v insolvenčním řízení neuplatňují u insolvenčního soudu přihláškou pohledávky tak jako běžné pohledávky věřitelů. Uplatňují se písemně u osoby s dispozičním oprávněním. Osobou s dispozičním oprávněním může být v závislosti na způsobu řešení úpadku dlužníka a fázi insolvenčního řízení buď insolvenční správce nebo dlužník. V době od prohlášení konkursu na majetek dlužníka je osobou s dispozičním oprávněním insolvenční správce, v době od povolení oddlužení pak dlužník. Když má dispoziční oprávnění dlužník, rodič musí vyrozumět o pohledávce na výživné také insolvenčního správce. Rodič musí doložit svůj nárok příslušnými listinami, zejména rozhodnutím soudu o výživném, uvést výši dlužného výživného a období, za které dluh vznikl a další rozhodné skutečnosti. Současně je vhodné sdělit insolvenčnímu správci bankovní spojení, na něž má být výživné plněno. Pokud není výživné hrazeno, lze se domáhat jeho úhrady žalobou.  Pohledávka výživného má tedy určité výsadní postavení? Ano, pohledávka rodiče jako věřitele z titulu výživného je, jak již bylo zmíněno, pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Hradí se přednostně. Doporučujete tedy, aby rodič v případě pohledávky dlužného výživného komunikoval přímo s insolvenčním správcem nebo se obracel na insolvenční soud? Doporučuji komunikaci s insolvenčním správcem. Na soud se lze obrátit až tehdy, pokud se nepodaří věc vyřešit s ním. Soud může zasáhnout v rámci dohledové činnosti.   Bude rodič povinen uhradit nějaké náklady spojené s uplatněním pohledávky dlužného výživného ať již insolvenčnímu správci nebo insolvenčnímu soudu? S uplatněním nároku na výživné v rámci insolvenčního řízení není spojena povinnost platit jakékoli poplatky ani jiné náklady, s výjimkou nákladů na dodání potřebných listin a ostatních informací insolvenčnímu správci (např. poštovné). Kde může rodič zjistit, zda se dlužník nachází v insolvenci a který insolvenční správce byl pověřen řešením případu dlužníka? Informace o vedených insolvenčních řízeních zjistí kdokoli ve veřejně přístupném insolvenčním rejstříku na webových stránkách www.justice.cz. V případě, že není k dispozici internet, lze se dotázat na insolvenčním soudě, jímž je krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud dlužníka (obecným soudem je okresní soud, v jehož obvodu má tato osoba bydliště). Závěrečná rada čtenářům k této problematice? Určitě se vyplatí být aktivní, komunikovat s insolvenčním správcem dlužníka a doložit mu všechny potřebné podklady a informace tak, aby mohlo dojít k co nejrychlejšímu uspokojení pohledávky z titulu výživného. Dostupné také na: http://www.finance.cz/zpravy/finance/441509-zajisteni-dluzneho-vyzivneho-v-insolvencnim-rizeni/