Od 1.1.2015 dojde ke sjednocení sazby darovací daně.

Zákon číslo 458/2011 Sb. mění s účinností ode dne 1.1.2015 zákon číslo 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitosti. Novela se dotkne mj. sazby darovací daně. S účinností ode dne 1.1.2015 bude zavedena jednotná sazba darovací daně, a to ve výši 19%. Od daně darovací zůstane osvobozeno bezúplatné nabytí majetku, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II…. Rozbalit »

Od 1.1.2015 dojde ke sjednocení sazby darovací daně.

Zákon číslo 458/2011 Sb. mění s účinností ode dne 1.1.2015 zákon číslo 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitosti. Novela se dotkne mj. sazby darovací daně. S účinností ode dne 1.1.2015 bude zavedena jednotná sazba darovací daně, a to ve výši 19%. Od daně darovací zůstane osvobozeno bezúplatné nabytí majetku, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II…. Rozbalit »

Třetí dražba penzionu Bohemka v Lázních Lipová

Městský soud v Praze (dále jen „insolvenční soud“) rozhodl o úpadku dlužníka I.C.L. Bohemia spol. s.r.o., se sídlem Na Kozačce 1288/6, Praha, PSČ 120 00, identifikační číslo: 25855310, (dále jen „dlužník“) a ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Adama Sigmunda, se sídlem Praha 1, Široká 5, PSČ 110 00, identifikační číslo 284 90 738, (dále jen „insolvenční správce“). Insolvenční soud zveřejnil tuto skutečnost dne 14.6.2010 v insolvenčním rejstříku… Rozbalit »

Třetí dražba penzionu Bohemka v Lázních Lipová

Městský soud v Praze (dále jen „insolvenční soud“) rozhodl o úpadku dlužníka I.C.L. Bohemia spol. s.r.o., se sídlem Na Kozačce 1288/6, Praha, PSČ 120 00, identifikační číslo: 25855310, (dále jen „dlužník“) a ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Adama Sigmunda, se sídlem Praha 1, Široká 5, PSČ 110 00, identifikační číslo 284 90 738, (dále jen „insolvenční správce“). Insolvenční soud zveřejnil tuto skutečnost dne 14.6.2010 v insolvenčním rejstříku… Rozbalit »

Nový občanský zákoník schválil i prezident.

Nový občanský zákoník by měl začít platit od 1.1.2014. Nahrazuje dosud platný občanský zákoník číslo 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nový občanský zákoník klade větší důraz na osobnostní práva před majetkovými vztahy, nově upravuje kupř. rodinné právo, dědické právo, osvojení atd.

Nový občanský zákoník schválil i prezident.

Nový občanský zákoník by měl začít platit od 1.1.2014. Nahrazuje dosud platný občanský zákoník číslo 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nový občanský zákoník klade větší důraz na osobnostní práva před majetkovými vztahy, nově upravuje kupř. rodinné právo, dědické právo, osvojení atd.

Nový výpovědní důvod podle § 52 písm. h) zákoníku práce

Zaměstnavatel může dát nově zaměstnanci výpověď také tehdy, poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým  způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v  § 301a zákoníku práce, a to režim dočasně práce neschopného v době, kdy mu zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti. K porušení režimu dočasně práce neschopného dochází tehdy, když se zaměstnanec nezdržuje v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a nedodržuje… Rozbalit »

Nový výpovědní důvod podle § 52 písm. h) zákoníku práce

Zaměstnavatel může dát nově zaměstnanci výpověď také tehdy, poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým  způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v  § 301a zákoníku práce, a to režim dočasně práce neschopného v době, kdy mu zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti. K porušení režimu dočasně práce neschopného dochází tehdy, když se zaměstnanec nezdržuje v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a nedodržuje… Rozbalit »

Předvolání k ústnímu jednání a právní fikce doručení.

IV. ÚS 1685/11   Mechanismus fungování soukromého práva je vybudován na předpokladu iniciativy jeho subjektů směřujících k realizaci svých zájmů právně relevantním chováním. Účastníci vstupující do soukromoprávních vztahů nesou od počátku odpovědnost za volbu adekvátních prostředků k ochraně svých práv.   Právo na soudní ochranu není právem samoúčelným a Ústavní soud považuje za opodstatněné žádat od účastníka řízení,… Rozbalit »

Předvolání k ústnímu jednání a právní fikce doručení.

IV. ÚS 1685/11   Mechanismus fungování soukromého práva je vybudován na předpokladu iniciativy jeho subjektů směřujících k realizaci svých zájmů právně relevantním chováním. Účastníci vstupující do soukromoprávních vztahů nesou od počátku odpovědnost za volbu adekvátních prostředků k ochraně svých práv.   Právo na soudní ochranu není právem samoúčelným a Ústavní soud považuje za opodstatněné žádat od účastníka řízení,… Rozbalit »

Postup při uplatnění pohledávky v IŘ u solidárně dlužících manželů

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. února 2011  sp.zn. 57 ICm 455/2010  2 VSPH 14/2010,  (KSLB 57 INS 2163/2010)   Podmínka dosažitelnosti oddlužení obsažená v ust. § 395 odst. 1 písm. b) IZ je v případě oddlužení společných závazků manželů obligatorně projednávaném v jediném společném řízení splněna, pokud hodnota plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé nebude nižší než… Rozbalit »

Postup při uplatnění pohledávky v IŘ u solidárně dlužících manželů

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. února 2011  sp.zn. 57 ICm 455/2010  2 VSPH 14/2010,  (KSLB 57 INS 2163/2010)   Podmínka dosažitelnosti oddlužení obsažená v ust. § 395 odst. 1 písm. b) IZ je v případě oddlužení společných závazků manželů obligatorně projednávaném v jediném společném řízení splněna, pokud hodnota plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé nebude nižší než… Rozbalit »

Osvobození od dluhů

Rozsudek  Nejvyššího soudu ČR  sp.zn. 29 Cdo 3509/2010 ze dne 24. listopadu 2010 Výtah z odůvodnění  Dle ustanovení § 414 insolvenčního zákona jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud po slyšení dlužníka usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na… Rozbalit »

Osvobození od dluhů

Rozsudek  Nejvyššího soudu ČR  sp.zn. 29 Cdo 3509/2010 ze dne 24. listopadu 2010 Výtah z odůvodnění  Dle ustanovení § 414 insolvenčního zákona jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud po slyšení dlužníka usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na… Rozbalit »

Změna rozsahu práce dle dohody o provedení práce

Ust. § 75 zákoníku práce v platném znění od 1.1.2012 stanoví, že rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba,… Rozbalit »

Změna rozsahu práce dle dohody o provedení práce

Ust. § 75 zákoníku práce v platném znění od 1.1.2012 stanoví, že rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba,… Rozbalit »