sluzby

TRANSAKCE

Konkurs

KONKURS

Získání hodnoty je snazší než její budování. Investujte výhodně! Je rychlejší koupit cizí aktiva v konkursu než je sami vytvářet. Korporace vznikají a zanikají, ale jejich aktiva zůstávají. Typickou transakci v  konkursu představuje akvizice podniku nebo koupě dílčích aktiv bez vstupu do kapitálové struktury korporace. Podnik prochází při prodeji  v konkursu "očistnou lázní" - na nabyvatele nepřecházejí staré závazky. To vás chrání lépe než náročné due dilligence. Nemovitosti, auta, pohledávky a jiná aktiva bývají k máni za výhodných podmínek.
Víme jak získat profit z korporací v úpadku. Známe důkladně praxi insolvenčních soudů. Jsme v každodenním kontaktu s insolvenčními správci a věřitelskými orgány. Máme zkušeností z mnoha set insolvenčních řízení, kde jsme působili jako insolvenční správci nebo advokáti. Využíváme ve váš prospěch výhody konkursu a chráníme vás před jeho riziky. Zajistíme vám dobrou orientaci, poskytneme efektivní podporu a dosáhneme vašich cílů při akvizicích a investicích v insolvenčních řízeních.

REORGANIZACE

Krize je příležitost ke změně. Včas provedená soudní reorganizace omezuje rizika jednajících osob, zvyšuje míru uspokojení pohledávek věřitelů, dává korporaci možnost překonat výpadek likvidity a vytváří  příležitost pro vstup nového kapitálu. Typickou transakci v reorganizaci představuje akvizice formou vstupu do kapitálové struktury oddlužené korporace. Vyloučena ale není ani přímá koupě podniku nebo dílčích aktiv. Pro transakce v rámci soudní reorganizace platí odlišná pravidla než u mimosoudních restrukturalizací a M & A transakcí.  
Máme unikátní praktické zkušenosti s reorganizacemi řady podniků v rámci insolvenčních řízení u českých soudů  - viz reference. Zajistíme vám kvalifikovanou přípravu na soudní proces reorganizace a pomůžeme dosáhnout vašich cílů. Pracujeme pro majitele korporací, významné věřitele nebo strategické investory. V souladu s vašimi zájmy připravíme detailní návrh struktury reorganizace, podložený znalostí soudní praxe. Vypracujeme reorganizační plán a vyjednáme jeho podmínky s účastníky insolvenčního řízení a insolvenčním správcem. Připravíme vše potřebné pro schválení reorganizačního plánu soudem a zajistíme jeho realizaci. Kromě právních služeb poskytujme také služby insolvenčních správců se zvláštním povolením, které zákon vyžaduje pro soudní reorganizace.

Reorganizace
Oddlužení

ODDLUŽENÍ

Bankám a dalším zajištěným věřitelům nabízíme systémovou správu balíků hypotéčních pohledávek v insolvenčních řízeních. Kromě vysoce kvalifikované práce na skutkově nebo právně složitých případech zajišťujeme nákladově efektivní řešení standardních pohledávek.
Máme pragmatický přístup k řešení problémů, založený na dvacetileté soudní praxi a důkladné znalosti judikatury českých soudů. Respektujeme pokyny zajištěného věřitele. Využíváme efektivní postupy, založené na poznatcích ze stovek řešených případů. Při dlouhodobé spolupráci organizujeme pravidelné tréninky, zaměřené na změny legislativy a judikatury v oblasti insolvenčního práva. Průběžně zdokonalujeme postupy na základě zpětné vazby z konkrétních řešených případů. Maximalizujeme výnosy ze zpeněžení zajištěného majetku a minimalizujeme náklady zajištěného věřitele. Zajišťujeme nejvyšší možné uspokojení pohledávek zajištěných věřitelů.


REORGANIZACE

Nadlimitní reorganizace

NADLIMITNÍ

Chcete udržet provoz podniku, i když nejste schopni plnit splatné závazky nebo jste předluženi? Dokážete udržet pozitivní cash flow alespoň za situace, kdy nebudete platit staré závazky? Korporace s ročním obratem nad 50 milionů Kč nebo s více než 50-ti zaměstnanci mají snazší cestu k reorganizaci než malé podniky. Nemusíte dočasně platit staré závazky.  Můžete dosáhnout částečného oddlužení korporace. Včas provedená reorganizace omezuje rizika jednajících osob, zvyšuje míru uspokojení pohledávek věřitelů a vytváří příležitost pro vstup nového kapitálu.
Nadlimitní soudní reorganizace je řešení pro střední a velké podniky. Odehrává se v rámci insolvenčního řízení. Jejím smyslem je postupné uspokojení části pohledávek věřitelů korporace při zachování provozu podniku. Pohledávky věřitelů se uspokojují do výše, uvedené v reorganizačním plánu, jak jej schválí insolvenční soud. Pokud je plán splněn, zbývající část dluhů zanikne. Není vyloučeno ani takové pojetí reorganizace, kdy provoz podniku korporace je zachován pouze s cílem podnik prodat.
Poskytujeme právní podporu nebo přímé zastoupení v celém procesu reorganizace. Pracujeme pro korporace, významné věřitele nebo strategické investory. Máme unikátní praktické zkušenosti s reorganizacemi řady podniků v rámci řízení u českých soudů - viz reference. Pomůžeme vám efektivně dosáhnout vašich cílů. Poskytujeme také služby insolvenčních správců se zvláštním povolením, které zákon vyžaduje pro nadlimitní reorganizace.    

PODLIMITNÍ

Také malé podniky, které nedosahují ročního obratu 50 milionů Kč a mají méně než 50 zaměstnanců nemusejí v případě dočasné insolvence nutně skončit v konkursu. Mohou dosáhnout částečného oddlužení cestou podlimitní soudní reorganizace. To platí jak pro korporace, tak pro fyzické osoby, které podnikají živnostenským nebo obdobným způsobem. Musejí ale splnit náročnější podmínky, než střední a velké podniky, kterých se týká nadlimitní reorganizace. V případě malých podniků je přípustná jen konsenzuální varianta reorganizace s podporou většiny věřitelů.  
Poradíme vám a zastoupíme vás v celém procesu reorganizace. Využíváme unikátní praktické zkušenosti z mnoha podlimitních soudních reorganizací podle nové právní úpravy – viz reference. Poskytujeme také služby insolvenčních správců se zvláštním povolením, které zákon vyžaduje pro tyto soudní reorganizace.

Podlimitní reorganizace

PRÁVNÍ SLUŽBY

Právní služby pro věřitele

PRO VĚŘITELE

Specializujeme se na oblast insolvenčního práva. Pracujeme zejména pro věřitele s velkými pohledávkami anebo pro zajištěné věřitele. Poskytujeme služby v korporátních insolvencích, včetně reorganizací a zajišťujeme také systémové řešení balíků retailových pohledávek v oddluženích. Využíváme praktické zkušenosti z mnoha set insolvenčních řízení, které jsme získali jako advokáti a insolvenční správci.
Kvalifikovaně přihlásíme vaše pohledávky u insolvenčního soudu. Popřeme nedůvodné pohledávky jiných věřitelů, které zkracují uspokojení vašich pohledávek. Poradíme vám při prodeji nebo strategické koupi pohledávek a zvolíme vhodné načasování transakce. Prosadíme způsob řešení úpadku dlužníka, který je pro vás výhodný. Dosáhneme uspokojení vašich pohledávek v insolvenčním řízení v maximálním možném rozsahu. Uplatníme nárok na úhradu zbývající části pohledávek vůči manažerům nebo majitelům dlužníka, případně vůči dalším vlivným a ovládajícím osobám. Postaráme se o to, aby ve vašem případě neplatil bonmot, že bankrot je právní proces, ve kterém dlužník přemístí vše co má do kapes od kalhot a svůj kabát odevzdá věřitelům.

PRO MAJITELE KORPORACÍ

Insolvenční návrhy bývají zneužívány k řešení sporných pohledávek nebo k likvidaci konkurence. Šikanózní insolvenční návrhy postihují zejména velké korporace. I když je návrh nedůvodný, soud povinně zahájí insolvenční řízení a zveřejní to v insolvenčním rejstříku. To vytváří negativní reputační faktor, ztěžuje to korporaci podnikání a může ji to vyřadit z veřejných zakázek.
Podíleli jsme se na přípravě tzv. protišikanózní novely insolvenčního zákona. Dosáhli jsme významných úspěchů při obraně napadených korporací v soudní praxi. Dokážeme vám efektivně pomoci, když je podán nedůvodný insolvenční návrh. Převezmeme zastoupení a zajistíme kvalifikovanou obranu v řízení před soudem. Dosáhneme odmítnutí insolvenčního návrhu, zastavení insolvenčního řízení nebo zamítnutí insolvenčního návrhu. Uplatníme nárok na náhradu škody, způsobené šikanozním insolvenčním návrhem. Bude-li věřitelský návrh důvodný a dojde k vydání rozhodnutí o úpadku, pomůžeme vám zvládnout situaci cestou řízeného konkursu nebo reorganizace.

Právní služby pro majitele korporací
Právní služby pro členy orgánů

PRO ČLENY ORGÁNŮ

Radíme vrcholnému managementu korporací v oblasti insolvenčního práva, zejména při napadení šikanozními insolvenčními návrhy anebo při výpadku likvidity a platební neschopnosti. Firma musí podat sama na sebe insolvenční návrh v případě insolvence nebo předlužení. Osobně za to odpovídají členové orgánů, manažeři a vlivné osoby. Vyhodnotíme stav vaší korporace. Bude-li nutné zahájit insolvenční řízení, doporučíme vhodný způsob řešení úpadku a konkrétní postup, který vás ochrání před firemními i osobními riziky. Na základě specializované expertízy  doporučíme buď sanační konkurs nebo soudní reorganizaci a zajistíme vše potřebné pro úspěšné zvládnutí situace.
Zaměřujeme se také na specifická rizika hrozícího úpadku. Naši advokáti působí jako insolvenční správci a získávají průběžnou zpětnou vazbu pro hodnocení rizik v této oblasti. Pokud uzavíráte smlouvy s firmami, ohroženými úpadkem, hrozí vám nejen neplacení faktur, jste-li na straně prodávající ale i ztráta získaného majetku, jste-li na straně kupující. Insolvenční správce může později, až 5 let zpětně, zahrnout majetek do majetkové podstaty úpadce, bez ohledu na zaplacení. Využíváme ověřené efektivní postupy, které vás chrání před těmito riziky.

PRO ADVOKÁTNÍ FIRMY

Využijte vzájemně výhodné spolupráce! Nabízíme specializované expertízy a doplnění vašeho týmu o poradce pro insolvenční proces včetně reorganizací, se kterými máme unikátní praktické zkušenosti – viz reference. Zastupujeme v insolvenčním řízení a souvisejících sporech o pohledávky, majetek nebo náhradu škody. Rádi vám poskytneme podporu při transakcích v insolvenčním řízení i pomoc při výběru anebo změně insolvenčního správce a služby insolvenčních správců se zvláštním povolením.

Ctíme váš vztah s klientem. Omezujeme svou činnost na dohodnutou dílčí službu anebo substituční mandát.
 

Právní služby pro správce

LITIGACE

Pohledávky

POHLEDÁVKY

Každé insolvenční řízení má dvě základní agendy. Dvě strany téže mince. Jde o agendu pohledávek, kde se zjišťuje, které pohledávky věřitelů dlužníka budou uspokojovány v insolvenčním řízení a v jaké výši. Pak jde o agendu majetku dlužníka, ve které se řeší, z čeho budou věřitelé uspokojeni. Nejčastější spory, které souvisejí s insolvenčním řízením, jsou spory o pohledávky. Pro výsledek těchto sporů je zásadní kvalita přihlášky pohledávky, která se často podceňuje. Důležitá je zejména úroveň skutkových tvrzení, která osvědčují právní důvod, výši a pořadí pohledávky a doložení pohledávky vhodnými důkazními prostředky. Pro přihlášku platí propadná lhůta a nelze ji doplňovat a měnit až v průběhu sporu.
Máme praktické zkušenosti z mnoha set sporů o pohledávky. Poskytujeme specializovanou expertízu, přihlašujeme pohledávky věřitelů u insolvenčního soudu a zastupujeme ve všech typech sporů, vedených na základě žalob o pravost, výši či pořadí přihlášených pohledávek, žalob z popírání pohledávek ostatních věřitelů, žalob na určení, zda pohledávky trvají, žalob při úpadku finančních institucí i nově koncipovaných žalob o pohledávky za podstatou.

MAJETEK

Spory o majetek představují po sporech o pohledávky druhou nejčastější skupinu sporů, které se vedou v souvislosti s insolvenčním řízením. Majetkový soudní spor je bitvou s přesnými pravidly, kde je třeba včas kvalifikovaně útočit nebo se bránit. Platí zde propadné lhůty a přísná pravidla pro tvrzení a důkazní návrhy. Soud nesmí zjišťovat z vlastní iniciativy skutečný stav věci. Zabývá se jen tvrzeními a důkazními návrhy stran sporu a rozhoduje podle toho, co se podaří v řízení prokázat. Při zmeškání zákonných nebo soudcovských lhůt je vydán rozsudek pro zmeškání.
Dvacet let se zaměřujeme na český soudní proces. Máme zkušenosti z mnoha set soudních řízení, vedených u českých soudů. Dokážeme vám účinně pomoci. Poskytujeme specializované expertízy a zastupujeme ve všech typech sporů, vedených na základě vylučovacích žalob, žalob o neplatnost právních úkonů, odpůrčích žalob o neúčinnost zvýhodňujících nebo poškozujících úkonů, žalob o neplatnost zpeněžení majetku dlužníka a dalších majetkových žalob.  

Majetek
Náhrada škody

NÁHRADA ŠKODY

Nízké uspokojení věřitelů v korporátních insolvenčních řízeních je často důsledkem opožděného podání dlužnického insolvenčního návrhu. To někdy bývá motivovaného snahou vyvést předtím z korporace majetek. Vystihuje to bonmot, že bankrot je právní proces, ve kterém dlužník přemístí vše co má do kapes od kalhot a svůj kabát odevzdá věřitelům. Jedním ze způsobů, jak dosáhnout uspokojení pohledávky, je získat zpět vyvedená aktiva. Další možností je uplatnit nároky vůči osobám, které odpovídají za včasné podání insolvenčního návrhu nebo které se podílely na vyvádění majetku korporace.    
Poskytneme vám specializovanou expertízu při dohledávání vyvedeného majetku. Doporučíme nejvhodnější postup, založený na důkladné znalosti praxe českých soudů.  Zastupujeme jak ve sporech o majetek, tak ve sporech o náhradu škody spojené s porušením povinnosti podat včas insolvenční návrh. Využíváme nová pravidla správy korporací, platná od ledna 2014, která rozšiřují odpovědnost manažerů i majitelů korporace a dalších vlivných a ovládajících osob. 


SLUŽBY SPRÁVCŮ

Se zvláštním povolením

SE ZVLÁŠTNÍM POVOLENÍM

Kromě právních služeb poskytujeme služby insolvenčních správců. Naši advokáti mají příslušná povolení a splňují podmínky pro výkon funkce insolvenčních správců se zvláštním povolením, které zákon vyžaduje u všech dlužníků s ročním obratem nad 50 milionů Kč nebo s více než 50-ti zaměstnanci. Máme rozsáhlé praktické zkušenosti z výkonu funkce insolvenčních správců v korporátních insolvencích – viz reference
Správce vybírá nejprve soud, ale věřitelé jej mohou změnit většinovým hlasováním na své první schůzi. V případě předjednané reorganizace mohou věřitelé s velkými pohledávkami při splnění zákonných podmínek určit sami osobu insolvenčního správce již od počátku insolvenčního řízení.
Insolvenční správce je hybatelem insolvenčního procesu. Výsledek řízení ovlivňuje nejen jeho odborná kvalifikace, ale i jeho hodnotová orientace. Vycházíme z přesvědčení, že rozhodující vliv mají mít v insolvenčním řízení věřitelé s velkými pohledávkami a zajištění věřitelé. Postavení insolvenčního správce vnímáme tak, že nemá sám rozhodovat o klíčových otázkách, ale má pro svůj postup hledat mandát u klíčových věřitelů. To jej nezbavuje povinnosti předkládat kvalifikované návrhy na řešení, pracovat s odbornou péčí a činit veškeré úkony, potřebné k efektivnímu běhu řízení. 

SE ZÁKLADNÍM POVOLENÍM

Poskytujeme služby insolvenčních správců nejen v případech reorganizací a korporátních insolvencí, ale také jako systémové řešení pro retailové insolvence, zejména pro hypotéční a další zajištěné věřitele v oddluženích a nepodnikatelských konkursech. Zajištěný věřitel zde mívá zpravidla majoritu, která mu dává právo výběru osoby správce po přezkumném jednání. To vytváří předpoklad pro předvídatelné systémové řešení retailových pohledávek na základě typizované dokumentace. 
Nastavíme vám efektivní systém zpeněžování majetku dlužníků u typově stejných pohledávek. Využíváme efektivní postupy, založené na poznatcích ze stovek řešených případů. Při dlouhodobé spolupráci organizujeme pravidelné tréninky, zaměřené na změny legislativy a judikatury v oblasti insolvenčního práva a formulujeme doporučení k případným úpravám typové úvěrové a zajišťovací dokumentace. Maximalizujeme výnosy ze zpeněžení zajištěného majetku a minimalizujeme náklady zajištěného věřitele. Zajišťujeme nejvyšší možné uspokojení pohledávek zajištěných věřitelů.

Základní
Reference
O NÁS


tym
foto

Michal Žižlavský
JUDr.

vedoucí equity partner
insolvenční správce
vedení týmu


Fatal error: Call to a member function getVal() on a non-object in /home/users/zizlavsky/new2013/tym.php on line 55